قطع برق و قطع برق

تاگوت قفلسیستم یک اقدام گسترده برای کنترل انرژی خطرناک تجهیزات و تاسیسات اتوماسیون (از این پس به عنوان تجهیزات و تاسیسات نامیده می شود) است.این اقدام از آمریکا سرچشمه گرفته و یکی از اقدامات موثر برای کنترل انرژی های خطرناک محسوب می شود.اما "گرفتن" در استفاده، اغلب نیز با مشکلات بسیاری مواجه است.یک مثال معمولی استتاگوت قفلیعنی همه یک قفل دارند.صرف نظر از استقرار و کنترل فرآیند و سیستم، هر وظیفه ای که بر روی تجهیزات و تاسیسات انجام شود توسطتاگوت قفل، که منجر به تناقضات زیادی در ایمنی و تولید می شود.

Dingtalk_20211225104855


زمان ارسال: ژانویه-12-2022